Ep. แรกนี้ว่าด้วยการอยู่กันกับรถติดของมนุษย์เงินเดือน การปรับตัว การใช้ชีวิต ความเครียด และมลภาวะที่เป็นพิษ เราจะใช้ชีวิตกันแบบนี้จริงๆ เหรอ แล้วเราควรจะจัดการอย่างไรกับมันดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *