เมื่อความเห็นอกเห็นใจกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรควรบริหารและกระจายให้ทั่วถึงคนทำงานที่กำลังเผชิญกับความกดดันในยุคนี้