บทบาทของหัวหน้าที่ไม่ควรโตจากการสั่งเพียงอย่างเดียว