ความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานยุคนี้ แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการเห็นใจตัวเองที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและหน้าที่การงาน