เป็นมนุษย์เงินเดือนและเป็นเจ้าของกิจการไปด้วย เราควรต้องมีทักษะอะไรเพื่อให้งานทั้งสองอย่างนี้ดำเนินไปได้