วิธีการสร้างภาวะผู้นำได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ แต่ได้ผลและจับต้องได้ด้วย 5 เทคนิคนี้

บุคคลิกของ Servant Leadership เป็นอย่างไร เราอาจสังเกตได้จากการประชุมในวาระต่างๆ ถ้าเราเจอข้อสังเกตเหล่านี้ในตัวหัวหน้าของเรา นี่อาจเป็นสัญญาไ้ด้ว่า เรากำลังเจอผู้นำที่เหมาะสมแล้วในการทำงาน