ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ อาจเป็นความตั้งใจที่เสียเปล่า ถ้าการทุ่มเทเหล่านั้นไม่ได้มีทิศทางที่เราอยากจะไป นอกจากจะเสียเวลาทั้งแรงกายและแรงใจแล้ว งานเหล่านั้นอาจกำลังกลืนกินชีวิตเราอยู่ก็ได้