Good to Great จัดเป็นหนังสือที่คนทำงานควรได้อ่านสักครั้ง เพราะมันจะฉายภาพให้เราเห็นว่าการก้้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้างที่เราห้ามพลาดในการพัฒนาทั้งตัวเองและองค์กร